Algemene voorwaarden

Afspraak is afspraak?

Je bent bijna zover dat je de inschrijving kunt afronden. Lees allereerst nog wel onze algemene voorwaarden door. Deze zijn met aandacht opgesteld en zijn conform de gangbare regels in onze branche. Besteed extra aandacht aan de annuleringsregeling, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Prijzen

 • Bij inschrijving via een inschrijfformulier op de website gelden de trainingsprijzen zoals deze ten tijde van aanmelding zijn vermeld op de website en in de meest recente trainingsbrochure of –leaflet die is uitgegeven of verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 • In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 • Als op een training btw (belasting toegevoegde waarde) van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw.
 • Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.  

Betaling

 • Na inschrijving voor een training zendt Per4mance een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
 • Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum.
 • Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Per4mance voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, exclusief btw.

Annuleringsregeling

 • Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot zes (6) weken voor de geplande trainingsdag.
 • Bij annulering vanaf zes (6) weken voor de geplande trainingsdag wordt het trainingsgeld volledig in rekening gebracht en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 • Annulering door de opdrachtgever van de trainingsovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk.

Verhindering van de cursist

 • Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij Per4Mance. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Annulering door Per4mance

 • Per4Mance behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Per4mance zal het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Per4mance de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruikmaakt, wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd.

Intellectuele eigendom

 • Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever.
 • De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Per4mance voorbehouden.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Per4mance is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of - op welke wijze dan ook - te verveelvoudigen.